Test7_850x480px

Foto: ANP

Voor hulp, begeleiding en advies bij leren, studeren en de juiste studiekeuze met als doel een zo maximaal mogelijk studiesucces en leerrendement te behalen binnen een zo kort mogelijke tijd. Voor middelbare scholieren, MBO-ers, HBO-ers en studenten Universiteit.

Niet-vakinhoudelijke studie- en studiekeuzebegeleiding;

 • op maat hulp bij leren en studeren; hoe je kunt leren en studeren voor het maximale leer- en studierendement,
 • op maat hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,
 • motiveren om te leren leren en studeren en daar ook plezier aan te beleven,
 • creëren van bewustwording van eigen leer- en ontwikkelproces (persoonlijke leerweg gericht op eigen kwaliteiten & vaardigheden) en de noodzaak ervan voor de toekomst,
 • creëren van bewustwording van het belang van een goede studiekeuze en het vereiste voortraject (en de begeleiding daarbij; hoe en waar oriënteren, wat past bij mijn kwaliteiten en interesses en hoe maak ik dan de juiste keuze),
 • hulp en ondersteuning bij de grote te nemen stappen; middelbaar onderwijs–> MBO/–>HBO–>Universiteit,
 • hulp en op maat begeleiding bij (af)studeren, regulier of naast je baan

Waarom Studiesucces Twente?

 • Er is bij elke scholier of student sprake van individualiteit in leren (iedereen verschilt in leren en leervoorkeuren). Elke scholier of student heeft een eigen, ideale leermethode maar deze is vaak onontdekt of ondergewaardeerd. Onderwijsinstellingen gaan hier te vaak te gemakkelijk aan voorbij terwijl dit juist de sleutel tot studiesucces blijkt te zijn. Meerdere onafhankelijke onderzoeken onderstrepen dit.
 • De overstap van de basisschool naar de middelbare school, van de middelbare school naar het MBO, van het MBO naar het HBO of van het HBO naar de Universiteit blijkt vaak lastig voor de scholieren en studenten. Er is een andere manier van leren en studeren en een andere studiemotivatie en -inzet vereist. Maar deze omschakeling is, zo leert de praktijk, voor de individuele scholier of student vaak lastig te realiseren zonder extra hulp op maat.
 • Aankomende scholieren en studenten zijn zich slechts ten dele voldoende bewust van hun eigen talenten, kwaliteiten en vaardigheden in relatie tot de diversiteit aan studiemogelijkheden en het (financiële) belang van een juiste school- en studiekeuze. Op maat ondersteuning bij bewustwording van eigen talenten en interesses en het oriënteren en kiezen van de juiste opleiding of studie voorkomt een verkeerde (en dure!) of keuze.
 • De individuele begeleiding in het huidige onderwijssysteem over hoe je moet leren en studeren blijkt vaak onvoldoende (op maat).
 • De financierings- en onderwijsstructuur binnen het HBO en WO biedt onvoldoende tijd en middelen voor maatwerk begeleiding/begeleiding en persoonlijke leerweg.
 • Het huidige onderwijs biedt scholieren en studenten vaak slechts ten dele passend onderwijs waardoor de individuele motivatie en het studierendement te vaak niet of onvoldoende aansluit bij de talenten en kwaliteiten van de student.
 • Voor het (door)ontwikkelen van bewustwording en voor persoonlijke, individuele begeleiding en leerweg op basis van de kwaliteiten en interesses van de individuele scholier of student is in het huidige reguliere onderwijs ook onvoldoende tijd en menskracht beschikbaar.
 • De kinderen en jong adolescenten van deze tijd hebben juist behoefte aan persoonlijke, individuele studiebegeleiding op maat die afgestemd is op hun kwaliteiten en tegemoet komt aan de in het onderwijs gestelde eisen en competenties zodat zij met het oog op de beschikbare tijd en middelen een optimaal studierendement behalen.

Wat biedt Studiesucces Twente?

 • Gratis intakegesprek om behoeften van de scholier of student te inventariseren en om mogelijkheden voor studieadvies en studiebegeleiding af te stemmen met als resultaat een maatwerk aanbod voor leer-/studieondersteuning met als doel studiesucces! (dat de scholier/student natuurlijk uiteindelijk te allen tijde wel zélf zal moeten realiseren).
 • Een onafhankelijk, objectief advies en persoonlijke studiebegeleiding en coaching op basis van ruime onderwijservaring. Scholieren/studenten/jong adolescenten willen (of accepteren) vaak niet of moeilijk het advies van hun ouders maar staan vaak wel open voor advies van een ‘derde’.
 • Maatwerk advies bij het maken van de juiste school- en studiekeuze.
 • Maatwerk advies en begeleiding mbt het leer- en studieproces (huiswerk en studeren; hoe moet ik leren en studeren om een zo goed mogelijk school- en studieresultaat te behalen?).
 • Maatwerk-advies bij (af)studeren, regulier of naast je baan.
 • Hulp en begeleiding bij het schrijven van afstudeerscripties/thesis.
 • Hulp en begeleiding bij het schrijven van stageverslagen.
 • Individuele begeleiding in de vorm van mentorschap/buddy/’maatje’.
 • Begeleiding mogelijk op locatie maar ook (op afstand) via moderne communicatiemiddelen zoals Skype, FaceTime, telefoon, en mail.
 • Terugkoppeling op maat naar ouders/verzorgers.

Wat zijn de kosten?

 • Gratis, vrijblijvend intakegesprek. Ouders/verzorgers zijn hierbij, uiteraard, van harte welkom!
 • Studiekeuzebegeleiding en -advies op basis van persoonlijk(e) gesprek(ken) € 52,- per uur.
 • Hulp en begeleiding bij het schrijven van afstudeerscripties/thesis € 52,- per uur.
 • Hulp en begeleiding bij het schrijven van stageverslagen € 52,- per uur.
 • Mentorschap/buddy/’maatje’; maatwerk, tarief afhankelijk van de aard van de begeleiding, het daarbij behorend aantal contactmomenten, de duur en de aard van deze contactmomenten.
 • Studiebegeleiding op maat op afstand (via telefoon, Skype of FaceTime) € 52,- per sessie van maximaal drie kwartier.
 • Bij afspraken op een locatie buiten Goor wordt 25 eurocent per kilometer reiskosten in rekening gebracht en valt de benodigde reistijd eveneens onder het te verrekenen uurtarief. Voor reistijd wordt echter 50% van het normaal geldende uurtarief in rekening gebracht.
 • Onze werkzaamheden en bijbehorende tarieven zijn vrijgesteld van btw. Er wordt dus geen btw in rekening gebracht over bovengenoemde bedragen.
 • Betaling binnen 8 dagen na ontvangst factuur.
 • Door in te stemmen met een persoonlijke afspraak of afspraken (al dan niet  na het gratis kennismakingsgesprek) verplicht de klant zich kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van Studiesucces Twente. Tevens verplicht de klant zich de uit de overeengekomen dienstverlening voortvloeiende kosten uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum te betalen.